«ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»

(далі за текстом – «Правила»)

 

1.        Загальні умови Маркетингового дослідження:

1.1.    Замовником Маркетингове дослідження (надалі – «Маркетингове дослідження») є ТОВ «НОВАС», код ЄДРПОУ 33446290. Місцезнаходження Організатора: 03164,  м. Київ,  Святошинський р-н,  вул. Лісорубна, буд.1. (надалі – «Замовник»).

1.2.     Виконавцем Маркетингового дослідження є ТОВ «СМАРТ ЧОЙС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 42443300. Місцезнаходження Виконавця: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, оф.4. (надалі - Виконавець)

1.3.    Маркетингове дослідження проводиться з метою вивчення інтересів споживачів до продукції Замовника на території України у наступних містах України: Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Хмельницький.

1.4.    Маркетингове дослідження не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунковий фонд Маркетингового дослідження не формується з внесків Учасників Маркетингового дослідження.

1.5.    Територія проведення Маркетингового дослідження - Маркетингове дослідження проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій в межах, що визначені чинним законодавством України)*, у мережі Інтернет на Веб-сайті за адресою: www.fta.kyiv.ua (в подальшому – «Сайт»).

* Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Маркетингового дослідження, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам Маркетингового дослідження за адресами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Маркетингового дослідження, кур’єрська / поштова служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Подарунків Маркетингового дослідження в таких населених пунктах, або, якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на тимчасово окупованій території і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунків Маркетингового дослідження виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

1.6.    Загальний Строк проведення Маркетингового дослідження (надалі – строк/період проведення Маркетингового дослідження) – Маркетингове дослідження проводиться у період з 00 годин 01 хвилин «14» серпня 2020 року до 23 годин 59 хвилин «07» вересня 2020 рок включно.

 

2.        Порядок і спосіб інформування про умови Маркетингового дослідження

2.1.    Інформування щодо Правил та умов Маркетингового дослідження здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Маркетингового дослідження за посиланням www.fta.kyiv.ua  протягом всього Строку проведення Маркетингового дослідження.

2.2.    Посилання буде розміщене у соц мережах Facebook, Instagram та у Viber групах мешканців житлових новобудов, яких визначить Виконавець.

2.3.    Правила та умови Маркетингового дослідження може бути змінено та/або доповнено Замовником Маркетингового дослідження до початку Маркетингового дослідження, а саме до «14» серпня 2020 року. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Маркетингового дослідження можливі у випадку їхнього затвердження Замовником Маркетингового дослідження та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Маркетингового дослідження. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Маркетингового дослідження, не залежно від дати реєстрації в Маркетингового дослідження, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов Маркетингового дослідження.

 

3.        Вимоги до Учасників Маркетингового дослідження:

3.1.    В Маркетингового дослідження можуть приймати участь громадяни України, що на момент початку Маркетингового дослідження досягли 18 років, які планують чи зробили ремонт протягом 1 року від дати початку маркетингового дослідження,  проживають на території України, а саме, в містах: Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Хмельницький та які в Період проведення Маркетингового дослідження виконали умови участі в Маркетингового дослідження, визначені в розділі 5 та інших положеннях цих Правил (далі – «Учасники Маркетингового дослідження»). Приймаючи участь в Маркетингового дослідження, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.

3.2.    Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.

3.3.    Учасниками Маркетингового дослідження не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.3.1.       працівники Замовника / Виконавця Маркетингового дослідження і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Маркетингового дослідження, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.3.2.       особи віком до 18 років;

3.3.3.       особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі.

3.3.4.       особи, що планують або зробили ремонт помешкання більше ніж 1 рік від дати початку маркетингового дослідження

3.4.    Участь у рекламній Маркетингового дослідження обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник/Виконавець Маркетингового дослідження не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Маркетингового дослідження.

3.5.    Учасники під час участі в Маркетингового дослідження зобов’язуються:

3.5.1.   дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України;

3.5.2.   дотримуватися правил користування Сайтом;

3.5.3.   вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.5.4.   свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

3.5.5.   не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Маркетингового дослідження.

3.6.    Беручи участь в Маркетингового дослідження, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Замовником або залученими ним третіми особами з метою проведення Маркетингового дослідження, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Маркетингового дослідження як в рекламі, так і в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Маркетингового дослідження Замовника, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Замовником та/або іншими уповноваженими Замовником Маркетингового дослідження особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Замовником з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

3.7.    Беручи участь в Маркетингового дослідження, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником/Виконавцем Маркетингового дослідження, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Маркетингового дослідження та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних», а також зобов’язується передати всі виключні майнові права інтелектуальної власності на відео та фотографії Виконавцю для подальшої передачі Замовнику.

3.8.    Надання Учасником даної Маркетингового дослідження невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Подарунки передбачені умовами Маркетингового дослідження, і такий Учасник, який здобув право на отримання Подарунку, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Подарунку.

3.9.    Виконавець Маркетингового дослідження гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

3.10.    Загальна кількість Учасників Маркетингового дослідження є необмеженою.

3.11.    Замовник / Виконавець Маркетингового дослідження на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Маркетингового дослідження будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Маркетингового дослідження, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією.

 

4.            Заохочувальний фонд Маркетингового дослідження

4.1.       Заохочувальний фонд Маркетингового дослідження складається з наступних Заохочувань:

4.1.1.   Електронний сертифікат на знижку в 15 (п’ятнадцять) відсотків в мережу будівельних супермаркетів, визначених Замовником –  1 900 штук (надалі – Заохочення).

4.2.       Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид,  характеристики (упаковка/об’єм, і інші характеристики) та комплектація Заохочень визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах, Сайті та не виправдовувати суб’єктивних очікувань Учасників Маркетингового дослідження.

4.3.       Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

4.4.       За якість та характеристики Заохочень Маркетингового дослідження відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів та послуг.

4.5.       Загальний Заохочувальний фонд Маркетингового дослідження є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість.

4.6.       Відповідальність Замовника/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених цими Правилами.

4.7.       Заохочення Маркетингового дослідження обміну та поверненню не підлягають.

4.8.       Заохочення можуть бути отримані Учасниками Маркетингового дослідження тільки за умови виконання цих Правил. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Маркетингового дослідження права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочування та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації, в тому числі грошової.

4.9.       Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків та обов’язкових платежів у зв'язку з наданням (врученням) Заохочування та направлення інформації про нарахування та сплату податків, зборів та обов’язкових платежів до податкового органу, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе:

4.9.1.   По відношенню до Заохочування Маркетингового дослідження зазначених у п.4.1.1., п.4.1.2. Правил – Замовник.

Зверніть увагу, що Заохочення цієї Маркетингового дослідження є доходом переможців, отримання Заохочення може вплинути на можливість та умови реалізації переможцями їх соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

4.10.    Заохочення Маркетингового дослідження, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Маркетингового дослідження не виконали умови цих Правил, або якщо Учасники Маркетингового дослідження відмовилися від отримання таких Заохочень, використовуються на розсуд Замовника Маркетингового дослідження.

4.11.    Замовник/Виконавець Маркетингового дослідження не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Учасниками Маркетингового дослідження після їх одержання, за неможливість Учасника Маркетингового дослідження скористатись наданими їм Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Маркетингового дослідження.

 

5.        Умови участі в Маркетингового дослідження

5.1.     Щоб  отримати можливість прийняти участь в Маркетингового дослідження, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно:

5.1.1.   перейти за посиланням Маркетингового дослідження, обрати місто проживання із наведеного списку міст, що вказані в п.1.3. оф. Правил Маркетингового дослідження;

5.1.2.   Ознайомитися та надати згоду з Офіційними Правилами Маркетингового дослідження та на обробку своїх персональних даних, шляхом проставлення відповідної відмітки після ознайомлення з текстом Правил на Сайті;

5.1.3.   Заповнити усі обов’язкові поля Анкети (у тому числі внести дані про номер мобільного телефону);

5.1.4.   Натиснути кнопку «Надіслати».

5.2.       Одна людина може бути зареєстрований тільки один раз протягом строку дії Маркетингового дослідження.

 

6.        Визначення Учасників Маркетингового дослідження, що мають право отримати Заохочення:

6.1.    Учасник Маркетингового дослідження що має право отримати Заохочення - це Учасник Маркетингового дослідження, який виконав умови цих Правил Маркетингового дослідження та здобув право на отримання Заохочення. Кожен Учасник Маркетингового дослідження має право на отримання не більше одного Заохочення, зазначеного у 4.1.1., Правил.

6.2.    Заохочення отримають перші 1 050 (тисяча п’ятдесят) Учасників Маркетингового дослідження, які успішно виконають умови участі в Маркетингового дослідження, зазначені у розділі 5 Правил та обрали в Анкеті м. Київ, як місто проживання.

6.3.    Заохочення зазначені у п.4.1.2. Правил, отримають перші 850 (вісімсот п’ятдесят) Учасників Маркетингового дослідження, які успішно виконають умови участі в Маркетингового дослідження, зазначені у розділі 5 Правил та обрали в Анкеті одне з міст: Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Хмельницький, як місто проживання.

 

7.            Отримання Заохочень Маркетингового дослідження

7.1.       Заохочення Маркетингового дослідження вручаються Переможцям Маркетингового дослідження у наступному порядку:

7.1.1.   Заохочення вручаються шляхом надсилання електронного сертифіката в месенджер (Viber) на номер мобільного телефону Учасника Маркетингового дослідження, який здобув право на отримання такого Заохочення;

7.1.2.   Особою, відповідальною за відправку / вручення / Заохочення Маркетингового дослідження є Виконавець.

7.2.       Вручення Заохочень допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Маркетингового дослідження з яких-небудь причин не може отримати Заохочення шляхом що вказан в п 7.1.1. цих Правил, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.3.       В отриманні Заохочення Учаснику може бути відмовлено у наступних випадках:

7.3.1.   Учасник надав документи\інформацію не у відповідності до положень даних Правил;

7.3.2.   при недотриманні умов даних Правил;

7.4.       Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником Маркетингового дослідження документів\інформації. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за роботу служб зв’язку.

7.5.    Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації\документів є необхідною умовою для отримання Заохочення.

7.6.    У разі неможливості отримання Заохочення Учасником Маркетингового дослідження з причин, що не залежать від Замовника\Виконавця, в тому числі, через збої служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторони / сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Замовник / Виконавець звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин, а такий Заохочень використовується Замовником\Виконавцем на власний розсуд.

7.7.    Замовник / Виконавець не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Учасник, не скористався відповідним правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Подарунки видаються тільки за умови виконання Учасниками  всіх вимог, які передбачені даними Правилами. 

7.8.    Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Учаснику, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації. 

7.9.    Замовник/Виконавець не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочення наданих Учаснику після їх одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочення, що надані третіми особами, за неможливість Учасником скористатись наданим Заохочення з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

7.10. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками  Маркетингового дослідження і прав на отримання Заохочення. Замовник/Виконавець не втручається в суперечки між Учасниками Маркетингового дослідження та/або третіми особами, що пов’язані із проведенням Маркетингового дослідження, та не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.        Інші умови:

8.1.    За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Маркетингового дослідження, так і Замовника/Виконавця, Учасник Маркетингового дослідження може бути без попередження позбавлений права отримати Заохочення.

8.2.    Не дозволяється використовувати посилання на анкету в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб. 

8.3.    При користуванні посиланням на анкету Учасникам Маркетингового дослідження забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України.

8.4.    Замовник/Виконавець не компенсує Учасникам Маркетингового дослідження вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з посиланням на анкету і має цінності для Учасника Маркетингового дослідження, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Учасник Маркетингового дослідження також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання посилання; незаконного доступу до інформації, розміщеної на інтернет ресурсах, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують інтернет ресурси, тощо.

8.5.    Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Маркетингового дослідження, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.

8.6.    При порушенні Учасником Маркетингового дослідження будь-якого з пунктів даних Правил Замовник/Виконавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника посилання, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів посилання.

8.7.    У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Виконавця  є остаточним і не підлягає оскарженню. 

8.8.    Замовник/Виконавець не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

8.9.    Беручи участь в Маркетингового дослідження всі її Учасники безкоштовно передають Замовнику всі виключні авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст.ст. 15, 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на всі зображення, які беруть участь в Маркетингового дослідження, включаючи, але не обмежуючись наступним: право на використання Замовником твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на заборону або дозвіл використання твору або його частин іншими особами; право на відтворення твору або його частин у будь-якій кількості, публічне виконання і публічне сповіщення твору/його частин  у тому числі, але не виключно  шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне оприлюднення твору/його частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни твору/його частин, включення твору, як складових частин до інших творів, збірників, антологій, енциклопедій тощо, розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, подання  твору до загального відома публіки таким чином, що її представники змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання примірників твору/його частин в майновий найм і (або) комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або примірників твору, експорт та імпорт примірників твору;  інші майнові права.

8.10. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Маркетингового дослідження, оплачується Учасником Маркетингового дослідження самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Маркетингового дослідження самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Маркетингового дослідження (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Маркетингового дослідження).

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Маркетингового дослідження не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Маркетингового дослідження, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Маркетингового дослідження, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Маркетингового дослідження, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.12. Замовник/Виконавець Маркетингового дослідження залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.13. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Маркетингового дослідження.

8.14. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Маркетингового дослідження.

8.15. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Маркетингового дослідження кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Маркетингового дослідження, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.